Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim
+420 774 447 117

Přijímací řízení

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.pdfStáhnout
ZÁPIS 2024_25_přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.pdfStáhnout
Kritéria k přijímacímu řízení 2024_25.pdfStáhnout

 

informační schůzka rodičů nově přijatých dětí od 1.9. 2024

Vážení rodiče, informační schůzka se uskuteční 26. 6. od 16:15 v prostorách MŠ. 

Těšíme se na Vás. 

 

 

Výsledky přijímacího řízení 2024/25

Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim
Seznam přijatých dětí od 1.9.2024
Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
12 Přijímá se od 1.9.2024
07 Přijímá se od 1.9.2024
09 Přijímá se od 1.9.2024
01 Přijímá se od 1.9.2024
06 Přijímá se od 1.9.2024
04 Přijímá se od 1.9.2024
05 Přijímá se od 1.9.2024Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2024
Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim nepřijala k 1.9.2024 děti evidované pod
těmito registračními čísly:
14 Nepřijímá se
08 Nepřijímá se
10 Nepřijímá se
03 Nepřijímá se
13 Nepřijímá se
02 Nepřijímá se
11 Nepřijímá se


Vyvěšeno dne: 21.5.2024


Mgr. Gabriela Kabešová, MBA
ředitelka školy

 

 

ZÁPIS dětí k předškolnímu vzdělávání

do Mateřské školy, Bylany, okres Chrudim

pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy, Bylany, okres Chrudim, příspěvkové organizace vyhlašuje termín k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25

 

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK

2024/25 PROBĚHNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, BYLANY, OKRES CHRUDIM

DNE 7. 5. 2024 OD 11.00 DO 16.00 HODIN V KANCELÁŘI ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 

Ředitelka mateřské školy se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí §34 zákona 561/2004 Sb., o

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a §2

odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dále vyhláškou č.14/2005 Sb, v platném znění. Děti jsou přijímány

převážně na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte – do výše kapacity školy. A to v řádném

přijímacím termínu.

Celkem bude přijímáno cca. 8 dětí.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, či zařazení dítěte mladšího

3 let se bude počet přijatých dětí snižovat dle §2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Celkový počet přijatých dětí bude dále snížen o počet dětí s přiznaným odkladem povinné školní docházky dle §

37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

Zákonný zástupce dítěte se ve stanovený termín osobně s dítětem a s řádně vyplněnými dokumenty dostaví do

mateřské školy. Bude zahájeno správní řízení ve věci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

K zápisu je zapotřebí dodat a předložit:

-  vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

-  potvrzení dětského lékaře o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti nákaze imunní nebo že nemůže být

- očkováno z důvodu kontraindikace. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ

- hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání (v žádosti)

- rodný list dítěte pro ověření totožnosti dítěte

-  průkaz totožnosti zákonného zástupce, popřípadě doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě

osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči

 

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli. Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově

ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Kritéria pro přijetí dítěte jsou před zápisem zveřejněna na

webových stránkách mateřské školy. Děti jsou do mateřské školy přijímány podle počtu volných míst a podle

počtu dosažených bodů.

Do 30 dnů od přijetí žádosti je na webových stránkách mateřské školy a na přístupné vývěsce v mateřské škole

zveřejněn pod evidenčními čísly žádostí seznam přijatých dětí. V případě nepřijetí dítěte dostanou rodiče

doporučenou zásilkou písemné rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy

do 15 dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č.

500/2004 Sb., správní řád, jsou uvedeny na rozhodnutí).

 

Mgr. Gabriela Kabešová, MBA, ředitelka mateřské školy

V Bylanech dne 31. 3. 2024

 

Kritéria pro přijímací řízení do Mateřské školy, Bylany, okres Chrudim

pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy, Bylany, okres Chrudim stanovila s účinností od 31. 3. 2024 následující kritéria,

podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon),

ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Při přijímání dětí bude vycházeno z podmínek mateřské školy pro přijímání dětí a z kritérií uvedených níže.

 

KRITÉRIA

Bodové hodnoty

 

Dítě, které dosáhne k 31. 8. 2024 nejméně 3 let věku a má místo trvalého

pobytu (u cizinců místo pobytu) na území obce Bylany - 3 body

 

Dítě, které dosáhne k 31. 12. 2024 nejméně 3 let věku a má místo trvalého

pobytu (u cizinců místo pobytu) na území obce Bylany - 2 body

 

Dítě, které dosáhne k 31. 8. 2024 nejméně 3 let věku a je z obce, která má uzavřenou

smlouvu o spolupráci s obcí Bylany - 1 bod

 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším počtem bodů. Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk dítěte (starší má přednost).

Nerozhoduje pořadí podané žádosti v řádném termínu.

Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.

Předškolní vzdělávání je pro děti, které nejpozději k 31. 8. 2024 dovrší 5 let věku, povinné.

Zákonný zástupce je povinen dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

Mgr. Gabriela Kabešová, MBA, ředitelka mateřské školy

V Bylanech dne 31. 3. 2024

 

 

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace