Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim
+420 774 447 117

Přijímací řízení

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.pdfStáhnout
ZÁPIS 2024_25_přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.pdfStáhnout
Kritéria k přijímacímu řízení 2024_25.pdfStáhnout

 

 

 

ZÁPIS dětí k předškolnímu vzdělávání

do Mateřské školy, Bylany, okres Chrudim

pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy, Bylany, okres Chrudim, příspěvkové organizace vyhlašuje termín k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/25

 

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK

2024/25 PROBĚHNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE, BYLANY, OKRES CHRUDIM

DNE 7. 5. 2024 OD 11.00 DO 16.00 HODIN V KANCELÁŘI ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 

Ředitelka mateřské školy se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí §34 zákona 561/2004 Sb., o

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a §2

odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dále vyhláškou č.14/2005 Sb, v platném znění. Děti jsou přijímány

převážně na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte – do výše kapacity školy. A to v řádném

přijímacím termínu.

Celkem bude přijímáno cca. 8 dětí.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, či zařazení dítěte mladšího

3 let se bude počet přijatých dětí snižovat dle §2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Celkový počet přijatých dětí bude dále snížen o počet dětí s přiznaným odkladem povinné školní docházky dle §

37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

Zákonný zástupce dítěte se ve stanovený termín osobně s dítětem a s řádně vyplněnými dokumenty dostaví do

mateřské školy. Bude zahájeno správní řízení ve věci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

K zápisu je zapotřebí dodat a předložit:

-  vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

-  potvrzení dětského lékaře o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti nákaze imunní nebo že nemůže být

- očkováno z důvodu kontraindikace. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ

- hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání (v žádosti)

- rodný list dítěte pro ověření totožnosti dítěte

-  průkaz totožnosti zákonného zástupce, popřípadě doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě

osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči

 

Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli. Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově

ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Kritéria pro přijetí dítěte jsou před zápisem zveřejněna na

webových stránkách mateřské školy. Děti jsou do mateřské školy přijímány podle počtu volných míst a podle

počtu dosažených bodů.

Do 30 dnů od přijetí žádosti je na webových stránkách mateřské školy a na přístupné vývěsce v mateřské škole

zveřejněn pod evidenčními čísly žádostí seznam přijatých dětí. V případě nepřijetí dítěte dostanou rodiče

doporučenou zásilkou písemné rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy

do 15 dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č.

500/2004 Sb., správní řád, jsou uvedeny na rozhodnutí).

 

Mgr. Gabriela Kabešová, MBA, ředitelka mateřské školy

V Bylanech dne 31. 3. 2024

 

Kritéria pro přijímací řízení do Mateřské školy, Bylany, okres Chrudim

pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy, Bylany, okres Chrudim stanovila s účinností od 31. 3. 2024 následující kritéria,

podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon),

ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Při přijímání dětí bude vycházeno z podmínek mateřské školy pro přijímání dětí a z kritérií uvedených níže.

 

KRITÉRIA

Bodové hodnoty

 

Dítě, které dosáhne k 31. 8. 2024 nejméně 3 let věku a má místo trvalého

pobytu (u cizinců místo pobytu) na území obce Bylany - 3 body

 

Dítě, které dosáhne k 31. 12. 2024 nejméně 3 let věku a má místo trvalého

pobytu (u cizinců místo pobytu) na území obce Bylany - 2 body

 

Dítě, které dosáhne k 31. 8. 2024 nejméně 3 let věku a je z obce, která má uzavřenou

smlouvu o spolupráci s obcí Bylany - 1 bod

 

Přednostně bude přijato dítě s vyšším počtem bodů. Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk dítěte (starší má přednost).

Nerozhoduje pořadí podané žádosti v řádném termínu.

Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.

Předškolní vzdělávání je pro děti, které nejpozději k 31. 8. 2024 dovrší 5 let věku, povinné.

Zákonný zástupce je povinen dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

 

Mgr. Gabriela Kabešová, MBA, ředitelka mateřské školy

V Bylanech dne 31. 3. 2024

 

 

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace