Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim
+420 774 447 117

Přijímací řízení

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání_2022.pdfStáhnout
Kritéria 2023_2024.pdfStáhnout

VÝSLEDKY ZÁPISU k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim

Seznam přijatých dětí od 1.9.2023

Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

BY/07 Přijímá se od 1.9.2023

BY/12 Přijímá se od 1.9.2023

BY/11 Přijímá se od 1.9.2023

BY/09 Přijímá se od 1.9.2023

BY/04 Přijímá se od 1.9.2023

BY/03 Přijímá se od 1.9.2023

BY/14 Přijímá se od 1.9.2023

BY/13 Přijímá se od 1.9.2023

BY/06 Přijímá se od 1.9.2023

 

Vyvěšeno dne: 17.5.2023

Mgr. Gabriela Kabešová, MBA, ředitelka školy

 

Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2023 

Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim nepřijala k 1.9.2023 děti evidované pod těmito registračními čísly:

BY/15 Nepřijímá se

 BY/10 Nepřijímá se

BY/08 Nepřijímá se

BY/01 Nepřijímá se

BY/02 Nepřijímá se

BY/05 Nepřijímá se

Vyvěšeno dne: 17.5.2023

Mgr. Gabriela Kabešová, MBA, ředitelka škol

 

ZÁPIS dětí k předškolnímu vzdělávání

do Mateřské školy, Bylany, okres Chrudim

 pro školní rok 2023/2024

 

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/24 proběhne v Mateřské škole, Bylany, okres Chrudim dne 3. 5. 2023 od 11.00 do 15.30 hodin v kanceláři ředitelky mateřské školy.  

Ředitelka mateřské školy se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí §34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a §2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dále vyhláškou č.14/2005 Sb, v platném znění. Děti jsou přijímány převážně na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte – do výše kapacity školy.  A to v řádném přijímacím termínu.


Zákonný zástupce dítěte se osobně s dítětem dostaví ve stanovený termín do mateřské školy, popřípadě můžete potřebné dokumenty zaslat datovou schránkou.

K zápisu je zapotřebí dodat a předložit:

  • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (na webových stránkách MŠ)
  • potvrzení dětského lékaře o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti nákaze imunní nebo že nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání (viz. žádost)
  • rodný list dítěte pro ověření totožnosti dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popřípadě doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě sob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči


Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli. Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Kritéria pro přijetí dítěte jsou před zápisem zveřejněna na webových stránkách mateřské školy. Děti jsou do mateřské školy přijímány podle počtu volných míst a podle počtu dosažených bodů.

Do 30 dnů od přijetí žádosti je na webových stránkách mateřské školy a na přístupné vývěsce v mateřské škole zveřejněn pod evidenčními čísly žádostí seznam přijatých dětí. V případě nepřijetí dítěte dostanou rodiče doporučenou zásilkou písemné rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15 dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje (podrobnější informace o ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou uvedeny na rozhodnutí).                                                     

                             

 Mgr. Gabriela Kabešová, MBA, ředitelka mateřské školy

 V Bylanech dne 31. 3. 2023      

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace