Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim
+420 774 447 117

Přijímací řízení

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání_2021.pdfStáhnout
Zápis do MŠ_2021_22_informace.pdfStáhnout
Kritéria_Přijímací řízení_2021.pdfStáhnout
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021_22_seznam přijatých dětí.pdfStáhnout
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021_22_seznam nepřijatých dětí_e.p.pdfStáhnout

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2021
Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim přijala děti evidované pod těmito
registračními čísly:


BY/11 Přijímá se od 1.9.2021
BY/03 Přijímá se od 1.9.2021
BY/16 Přijímá se od 1.9.2021
BY/17 Přijímá se od 1.9.2021
BY/10 Přijímá se od 1.9.2021
BY/04 Přijímá se od 1.9.2021


Vyvěšeno dne: 17.5.2021
Mgr. Gabriela Kabešová, MBA, ředitelka školy

 

Seznam nepřijatých dětí od 1. 9. 2021
Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim nepřijala k 1.9.2021 děti evidované pod
těmito registračními čísly:


BY/08 Nepřijímá se
BY/18 Nepřijímá se
BY/09 Nepřijímá se
BY/06 Nepřijímá se
BY/15 Nepřijímá se
BY/01 Nepřijímá se
BY/13 Nepřijímá se
BY/12 Nepřijímá se
BY/05 Nepřijímá se
BY/02 Nepřijímá se
BY/07 Nepřijímá se
BY/14 Nepřijímá se


Vyvěšeno dne: 17.5.2021
Mgr. Gabriela Kabešová, MBA
ředitelka školy

 

 

Zápis do Mateřské školy, Bylany, okres Chrudim pro školní rok 2021/2022

V souvislosti s opatřením vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Bylany, okres Chrudim pro školní rok 2021/2022 bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Termín pro příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání je stanoven na

období od 4. 5. 2021 do 6. 5. 2021.

Doklady, které je povinnost při zápisu doložit:

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (ke stažení na webových stránkách mateřské školy http://www.msbylany.cz/file/document/337c05e44d5876840a7545ab44725b2f.pdf)

2. Průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči (kopie).

3. Doložení řádného očkování dítěte.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

4. Kopie rodného listu dítěte.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

Způsob podání žádosti s dalšími dokumenty

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

➢ do datové schránky školy :

     ID schránky:7wbkpgn

➢ e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) msbylany@seznam.cz

➢ poštou na adresu:

     Mateřská škola, Bylany, okres Chrudim

     Bylany 117, 53801 Bylany

     Dokument a přílohy vložte do obálky a označte „ZÁPIS DO MŠ“

➢ V krajním případě osobním podáním v kanceláři ředitelky mateřské školy

     dne 5. května 2021od 12:30 do 15:30 hodin. Přesný čas je zapotřebí si předem telefonicky rezervovat dne 3. května 2021 od 8:00 do 13:00 hodin na telefonním čísle: +420 774 447 117

 

Postupy při vyřizování žádostí

1. Přidělení registračního čísla pod nímž bude žádost evidována (registrační číslo bude zákonnému zástupci zasláno na jeho uvedenou e-mailovou adresu, případně sms zprávou a následně i poštou       

    společně se seznámením se s možností nahlédnutí do spisu.)

2. Po ukončení zápisu jsou žádosti posouzeny a bodově ohodnoceny podle předem stanovených kritérií. Kritéria pro přijetí dítěte jsou před zápisem zveřejněna na webových stránkách mateřské školy. Děti 

    jsou do mateřské školy přijímány podle počtu volných míst a podle počtu dosažených bodů. (Pořadí přijetí žádosti nehraje v jejich posuzování žádnou roli.)

3. Do 30 dnů od přijetí žádosti je na webových stránkách mateřské školy a na přístupné vývěsce v mateřské škole zveřejněn pod evidenčními čísly žádostí seznam přijatých dětí. V případě nepřijetí dítěte  

    dostanou rodiče doporučenou zásilkou písemné rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné se prostřednictvím ředitelky mateřské školy do 15 dnů odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje (podrobnější  

    informace o ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jsou uvedeny na rozhodnutí).

 

Ve školním roce 2021/2022 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31. 8. 2021, tj. děti narozené do 31.8. 2016.

 

V Bylanech dne 23. 3. 2021

Mgr. Gabriela Kabešová, MBA, ředitelka MŠ

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace